วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา

       

โครงการสอน

วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)


อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์

          เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
          1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
          2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
          3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
          5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
          6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
          7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
          8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
          10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
          12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

เนื้อหาบทเรียน

          หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
          หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
          หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
          หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
          หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
          หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
          หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
          หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
          หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
กิจกรรมการเรียนการสอน

          1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
          2. เทคนิควิธีสอน
                    2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
                    2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                    2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
                              - การซักถาม
                              - การอภิปราย
                              - การทำแบบฝึกหัด
                              - การแสดงผลงาน

การบูรณาการกับความพอเพียง

          ความมีเหตุผล
          ความพอประมาณ
          ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                    - เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
                    - เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปันคุณลักษณะที่พึงประสงค์

          ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
                    - ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
                    - มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
                    - ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
                    - ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
                    - มีความคิดสร้างสรรค์
                    - มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
                    - สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้

          1. ห้องสมุด
          2. อินเตอร์เน็ต
          3. เอกสารประกอบการสอน
          4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
          5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
          6. ชุมชนท้องถิ่น

การวัดและประเมินผล

          1. การวัดผล
                    1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
                    1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
                    1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
                    1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
                    1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
                    1.5 สอบปลายภาค 20 %

          2. การประเมินผล

                    ระดับคะแนน          80 – 100          ค่าระดับคะแนน            A
                    ระดับคะแนน          75 – 79            ค่าระดับคะแนน            B+
                    ระดับคะแนน          70 – 74            ค่าระดับคะแนน            B
                    ระดับคะแนน          65 – 69            ค่าระดับคะแนน            C+
                    ระดับคะแนน          60 – 64            ค่าระดับคะแนน            C
                    ระดับคะแนน          55 – 59            ค่าระดับคะแนน            D+
                    ระดับคะแนน          50 – 54            ค่าระดับคะแนน            D
                    ระดับคะแนน          0 – 4                ค่าระดับคะแนน            E

 ความหมายของนวัตกรรม 
              
          “นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้และนำไปปฎิบัติให้เกิดผลได้จริงอีกด้วย
       
  ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา        
                
          นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น
        
ความหมายของเทคโนโลยี          
                
           ความเจริญในด้านต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าทดลองประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อศึกษาค้นพบและทดลองใช้ได้ผลแล้ว ก็นำออกเผยแพร่ใช้ในกิจการด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในกิจการต่างๆ เหล่านั้น และวิชาการที่ว่าด้วยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในกิจการด้านต่างๆ จึงเรียกกันว่า วิทยาศาสตร์ประยุกต์” หรือนิยมเรียกกันทั่วไปว่า เทคโนโลยี
เทคโนโลยีี หมายถึงการใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการแก้ปัญหา ผู้ที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้ เรียกว่านักเทคโนโลยี (Technologist)       


 เทคโนโลยีทางการศึกษา          

            
           เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ตามรูปศัพท์ เทคโน (วิธีการ) + โลยี(วิทยา) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนำวิธีการ มาปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ประการ คือ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ          สภาเทคโนโลยีทางการศึกษานานาชาติได้ให้คำจำกัดความของ เทคโนโลยีทางการศึกษา ว่าเป็นการพัฒนาและประยุกต์ระบบเทคนิคและอุปกรณ์ ให้สามารถนำมาใช้ในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ของคนให้ดียิ่งขึ้น
          
 เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา

         1. การขยายพิสัยของทรัพยากรของการเรียนรู้ กล่าวคือ แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ มิได้หมายถึงแต่เพียงตำรา ครู และอุปกรณ์การสอน ที่โรงเรียนมีอยู่เท่านั้น แนวคิดทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ต้องการให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนจากแหล่งความรู้ที่กว้างขวางออกไปอีก แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ เช่น


         1.1 คน คนเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งได้แก่ ครู และวิทยากรอื่น ซึ่งอยู่นอกโรงเรียน เช่น เกษตรกร ตำรวจ บุรุษไปรษณีย์ เป็นต้น

         1.2 วัสดุและเครื่องมือ ได้แก่ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องวิดีโอเทป ของจริงของจำลองสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงการใช้สื่อมวลชนต่างๆ
         1.3 เทคนิค-วิธีการ แต่เดิมนั้นการเรียนการสอนส่วนมาก ใช้วิธีให้ครูเป็นคนบอกเนื้อหา แก่ผู้เรียนปัจจุบันนั้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้มากที่สุด ครูเป็นเพียง ผู้วางแผนแนะแนวทางเท่านั้น
         1.4 สถานที่ อันได้แก่ โรงเรียน ห้องปฏิบัติการทดลอง โรงฝึกงาน ไร่นา ฟาร์ม ที่ทำการรัฐบาล ภูเขา แม่น้ำ ทะเล หรือสถานที่ใด ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เรียนได้
           2. การเน้นการเรียนรู้แบบเอกัตบุคคล ถึงแม้นักเรียนจะล้นชั้น และกระจัดกระจาย ยากแก่การจัดการศึกษาตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ นักการศึกษาและนักจิตวิทยาได้พยายามคิด หาวิธีนำเอาระบบการเรียนแบบตัวต่อตัวมาใช้ แต่แทนที่จะใช้ครูสอนนักเรียนทีละคน เขาก็คิด แบบเรียนโปรแกรม’ ซึ่งทำหน้าที่สอน ซึ่งเหมือนกับครูมาสอน นักเรียนจะเรียนด้วยตนเอง จากแบบเรียนด้วยตนเองในรูปแบบเรียนเป็นเล่ม หรือเครื่องสอนหรือสื่อประสมหลายๆ อย่าง จะเรียนช้าหรือเร็วก็ทำได้ตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
        3. การใช้วิธีวิเคราะห์ระบบในการศึกษา การใช้วิธีระบบ ในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหา เป็นวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ ที่เชื่อถือได้ว่าจะสามารถแก้ปัญหา หรือช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากกระบวนการของวิธีระบบ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของงานหรือของระบบ อย่างมีเหตุผล หาทางให้ส่วนต่าง ๆ ของระบบทำงาน ประสานสัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพ
      4. พัฒนาเครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา วัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา หรือการเรียนการสอนปัจจุบันจะต้องมีการพัฒนา ให้มีศักยภาพ หรือขีดความสามารถในการทำงานให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก
    
 แนวคิดพื้นฐานของนวัตกรรมทางการศึกษา
          
      ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลอย่างมาก ต่อวิธีการศึกษา ได้แก่แนวความคิดพื้นฐานทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป อันมีผลทำให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาที่สำคัญๆ พอจะสรุปได้4 ประการ คือ

       1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Different) การจัดการศึกษาของไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลเอาไว้อย่างชัดเจนซึ่งจะเห็นได้จากแผนการศึกษาของชาติ 

       2. ความพร้อม (Readiness) เดิมทีเดียวเชื่อกันว่า เด็กจะเริ่มเรียนได้ก็ต้องมีความพร้อมซึ่งเป็นพัฒนาการตามธรรมชาติ 
       3. การใช้เวลาเพื่อการศึกษา แต่เดิมมาการจัดเวลาเพื่อการสอน หรือตารางสอนมักจะจัดโดยอาศัยความสะดวกเป็นเกณฑ์  
       4. ประสิทธิภาพในการเรียน การขยายตัวทางวิชาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทำให้มีสิ่งต่างๆ ที่คนจะต้องเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาก
ขอขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม

36 ความคิดเห็น:

 1. อิ๋ว ปรับหัวบล๊อกอีกหน่อยจะทำให้เกิดจุดเด่นในการเข้ามาชม สีตัวอักษรมันอ่อนไปนิดช่วงล่างๆ ทำให้มองไม่เห็น ส่วนรูปในหลวงขอให้ปรับไปไว้บนสุดหรือไม่งั้นก็หาภาพอื่นๆ มาแทนเพื่อลดปัญหาเรื่องความเหมาะสมจ้าา ส่วนในด้านอื่นๆก็มีครบเกือบหมดแล้วจ้าาสู้ๆๆ นะครับ :)

  ตอบลบ
 2. หัวบล็อกควรจะปรับเปลี่ยน เพื่อให้ดึงดูดสายตาผู้พบเหนมากกว่า รูปภาพ เนื้อหา ที่เกี่ยวในหลวงควรจะเอาไว้ด้านบนสุด

  ตอบลบ
 3. ใส่รูปเพิ่มเติมที่หัวบล๊อกจะเด่นมากขึ้น ตัวอักษรไหญ่อ่านง่ายแต่ช่วงท้ายๆสีอ่อนแสบตาไป

  ตอบลบ
 4. หัวบล๊อกไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่รวมๆก็ดูดีนะคะ เนื้อหาเยอะดีลิงค์ครบถ้วนสมบูรณ์

  ตอบลบ
 5. สวัสดีครับ เริ่มจากหัวบล๊อคก่อนนะครับ หัวบล๊อค ควรทำให้ดูเด่นกว่านี้ครับอาจจะมีรูปภาพเพิ่มเข้ามา เพื่อเพิ่มสีสัน
  ละตัวหนังสือหน้าจะใหญ่กว่านี้นะครับหัวข้ออ่าครับ ส่วนเนื้อหาและวิดิโอน่าสนใจมากครับ มีการแบ่งสีตัวหนังสือเป็นส่วน ๆ
  เพื่อดึงดูดผู้คนให้สนใจอ่านและยังทำให้อ่านง่ายด้วยครับ โดยร่วม ๆ แล้วดีครับแต่ที่แก้คือหัวบล๊อค

  ตอบลบ
 6. ขอบใจนะคะทุกคนสำหรับคำติชมเดี๋ยวเค้าจะไปแก้ไขจ๊ะ

  ตอบลบ
 7. ภาพพื้นหลังม้่ยสวยนะเปลียนด้วยนะ

  ตอบลบ
 8. หัวบล็อกเราว่าจะทำให้เด่นกว่านี้ ส่วนตรงเนื้อหาตัวหนังสือมีสีสัน สวย น่าอ่าน ทำให้เวลาอ่านไม่เบื่อ ด้านข้างทั่งสองจัด ตกแต่งได้สวยงาม โดยรวม สวยงามๆ

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 10. หัวบล็อกของอิ๋วน่ะเราว่าน่าจะปรับปรุงแก้ไขใหม่น่ะ เราว่ามันไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ ส่วนเนื้อหาในบทเรียนก้อครบจร้า สีตัวหนังสือก้อหวานแววดี อ่านง่ายไม่แสบตา รูปภาพมันเล็กไปนะครับปรับขนาดให้ใหญ่กว่านี้ นิดนึง ส่วนวิดิโอ ก็ ดีแล้วครับภาพรวมสวยงามไปเลยทีเดียว

  ตอบลบ
 11. หัวบล็อกเราว่ามันไม่มีจุดเด่นท่าไหร่นะ ส่วนเนื้อหาก็ครบถ้วนดี
  มีสีสันสวยงามทำให้อ่านเเล้วไม่เบื่อ ส่วนด้านข้องทั้วสองก็จัด
  ได้เท่ากันดี โดยรวมสวยและดีมากคะ

  ตอบลบ
 12. หัวบล็อกของอิ๋วน่ะเราว่าน่าจะปรับปรุงแก้ไขใหม่น่ะ เราว่ามันไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ ส่วนเนื้อหาในบทเรียนก้อครบจร้า สีตัวหนังสือก้อหวานแววดี อ่านง่ายไม่แสบตา แต่รูปภาพไหนที่มีพระเจ้าอยู่ต้องเอาไว้บนสุดน่ะจร๊ คลิบวิดีโอที่นำมาประกอบในบล็อกก้อน่าสนใจดี สามารถให้ความรู้ได้มาก แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม

  ตอบลบ
 13. สวัสดีค่ะ คุณอิ๋ว เริ่มจากหัวบล็อกเลยนะค่ะ หัวบล็อกควรปรับปรุงแก้ไขเพราะภาพของเธอและพื้นหลังมันดูกลมกลืนกัน
  ส่วนเนื้อหาดูครบถ้วน ตัวหนังสือดูมีสีสันสวยงาม ตัวหนังสือมีขนาดพอดี แต่ตัวหนังสือมันติดกันจนเกินไป จนดูไม่น่าอ่าน
  ด้านข้าง มีวีดีโอและภาพที่่น่าสนใจ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ24 สิงหาคม 2556 04:03

  สวัสดีค่ะคุณ วันทนีย์ เฮียงมณี เริ่มจากหัวบล็อกเลยนะค่ะหัวบล็อกโดยรวมแร้วสวยดีนะค่ะแต่ว่าถ้าตัดภาพได้คมชัดกว่านี้จะดีมากส่วนตัวหนังสือภาษาอังกฤษสีฉูดฉาดมากเกินไปถ้าเปลี่ยนสีหน่อยก็จะดีมากค่ะส่วนเนื้อหาทำได้ครบถ้วนค่ะมีการจัดเรียงที่ดีเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่สีตัวหนังสือฉูดฉาดเกินไปทำให้อ่านไม่รู้เรื่องถ้าเปลี่ยนเป็นสีที่เบากว่านี้จะดีมากค่ะเพราะการเล่นสีเป็นการดึงดูดใจให้ผู้อ่านสนใจทำให้ไม่เบื่อตาด้วยค่ะส่วนเนื้อหาน่าจะมีตัวขั้นข้อความหน่อยนะค่ะเพื่อเป็นการพักสายตาของผู้อ่านจะได้ไม่เบื่อตาส่วนวีดีโอเนื้อหาดีมากค่ะอ่านแล้วได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะเลยมีการจัดเรียงวีดีโอโดยรวมๆแล้วเว็บนี้เป็นเว็บที่น่าสนใจเว็บหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ

  ตอบลบ
 15. สวัสดีครับ อิ๋ว จากการที่ได้เขามาดูบล็อกนี้นะครับ ผมจะขอสรุปเป็นช่วงๆนะครับ // หัวบล็อก หัวบล็อกมีการใส่สีสันตัวอักษรดีนะครับ ฟ้อนก็น่ารักครับ มีการนำเอารูปโน่นนี่นั่นมาใส่ ไม่เหมือนของคนอื่นๆ มีความคิดสร้างสรรดีครับ // เริ่มจากเนื่อหา มีการจัดเรียงที่เป็นระเบียบมากครับ แต่ควรเพิ่มสึ่งดึงดูดในการอ่านเช่นตัวคั่นบันทัดหรือรูปภาพประกอบสักนิดนึงนะครับเพื่อพักสายตา // ข้างๆสองข้างก็ดีครับ มีการใส่วีดีโอและสิ่งที่น่าสนใจ น่าศึกษาดีครับ แต่ควรเพิ่มรูปหรือสิ่งดึงดูดใจสักนิดแช่นสาระที่เป็นตัวหนังสือครับ // โดยรวมก็ถือว่าโอเครครับ

  ตอบลบ
 16. หัวบล็อคอิ๋วนะ ตัวหนังสือของอิ๋วมันเล็กไปแต่รูปใหญ่กว่าตัวหนังสือเลยทำให้รูปเด่นกว่าตัวหนังสือ
  ส่วนเนื้อหาโอเคใช่ได้แต่เราว่าจะจะเพิ่มลูกเล่นหรือให้มีอะไรขั้นระหว่างหัวข้อก้จะทำให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

  ตอบลบ
 17. อิ๋ว วันทนีย์ : หัวบล็อกสวยดีจ้า ขนาดอักษรกำลังพอดี สีก็ไม่ทำให้ปวดตาเวลาอ่านนานๆ เนื้อหาน่าสนใจดี ทั้งหมดโดยรวมแล้ว ดีมากจ้า :)

  ตอบลบ
 18. สวัสดีจ้า สาวอิ๋ว เราจะมาคอมเม้นให้เธอเริ่มจากหัวบล็อกเลยนะหัวบล็อกของเธอสวยดีองค์ประกอบโดยรวมของหัวบล็อกสวยมากเข้ากันได้ดี แต่รูปเธอเยอะไปน่อยนะแต่ก็สวยยุอะ มาที่ตัวหนังสืออ่านง่ายสบายตาดีแต่ก็มีบ้างเล็กน้อยที่อ่านแร้วอาจจะแสบตา องค์ประกอบโดยรวมครบถ้วนสมบูรณ์วิดิโอครบ สามารถให้ความรู้แก่คนที่เข้ามาเยี้ยมชมได้เป็นอย่างมากเลยที่เดียว สรุปนะคือว่าทั้งหมดของบล็อกโดยรวมดูสวยดีค่ะ

  ตอบลบ
 19. สวัสดีค่ะ คุณวันทนีย์ เริ่มจากหัวบล็อกก่อนเลยนะค่ะทำได้สวยค่ะ และเนื้อหาสมบูรณ์ครบถ้วนและมีสีตัวอักษรที่หลากหลายและมีคลิปวีดีโอมีลิงค์ต่างๆทำให้งานดูสวยงามยิ่งขึ้น และส่วนที่น่าควจจะปรับปรุ่งนะค่ะก้อคือด้ายข้างกับเนื้อหาต้องให้มีความยาวเท่ากันหรือใกล้เเคียงกันจะทำให้งานดูสวยงานและเป็นระเบียบมากกว่านี้ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับคำติชมจะแก้ไขให้คะ

   ลบ
 20. สวัสดี "อิ๋ว" จากที่เราได้เข้ามาชมบล็อกนี้ เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้สวยมากแต่ต้วหนังเลขของหัวบล็อกเด่นไปนะ เรื่องเนื้อหา อ่านง่ายดีนะ มีรูปภาพประกอบที่เข้ากับเนื้อเรื่อง และ องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆให้ศึกษาน่าสนใจดี เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน โดยรวมแล้วทำออกมาได้ดีมาก

  ตอบลบ
 21. สวัสดีค่ะ อิ๋ว เริ่มจากหัวบอล็อกก่อนเลยนะค่ะ หัวบล็อกสวยค่ะ สีสันไม่ลายตามาก เนื้อหานะค่ะ มีขนาดตัวอักษรที่ไม่เล็หไม่ใหญ่จนเกินไป มีการเพิ่มเติมสีสันให้อ่านได้ง่ายขึ้น การตกแต่งสวยค่ะ ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ส่วนพื้นหลัง เป็นสีที่ไม่ลายตา ดูเรียบง่าย ดูโดยรวมแล้วสบายตา สรุป สวยค่ะ

  ตอบลบ
 22. สวัสดีคะ! วันนี้ก็มาให้คำชี้แนะกับเพื่อนอิ๋ว เริ่มจากหัวบล็อกเลย ตัวหนังสือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากคะ การใช้สีก็โอเค
  ส่วนเนื้อหาและสีตัวอักษรอ่านง่ายสบายตา ในส่วนของเนื้อหา ครบถ้วนสมบูรณ์ และที่ดีที่สุดคือมีวิดีโอประกอบได้น่าสนใจมาก ๆ เลย โดยรวมแล้ว สวยคะ ^ ^

  ตอบลบ
 23. สวัสดีค่ะ อิ๋ว เริ่มจากหัวบล็อกเลยนะคะดูเด่นสวยงามมากค่ะ รูปภาพก็น่ารักมากค่ะ เนื้อหาครบถ้วนดีมากค่ะ สีพื้นหลังดูเรียบง่ายดี ตัวหนังสืออ่านง่ายไม่แสบตาเลยค่ะ ส่วนวีดีโอก็น่าสนใจดีมากค่ะ โดยรวมถือว่าทำได้ดีมากเลยนะคะ

  ตอบลบ
 24. สวัสดีจ้า อิ๋ว:) จากการที่เราได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อก บล็อกทำได้มาก เริ่มจากหัวบล็อก สวยมาก มีลูกเล่นหลากหลาย ในส่วนของเนื้อหา ก็เหมาะสมมีการจัดวางได้เป็นอย่างดี เนื้อหาครบถ้วน แต่เราว่าน่าจะเปลี่ยนอักษรให้ดูใหญ่กว่านี้นิดนึงนะ จะทำให้อ่านง่าย และน่าอ่านมากยิ่งขึ้น ส่วนองค์ประกอบด้านข้าง ครบสมบูรณ์ดี มีVDO รูปภาพประกอบหลากหลาย โดยรวมแล้วน่าสนใจมากค่ะ

  ตอบลบ
 25. สวัสดีจ้า วันทนีย์!!!! จากที่ได้ชมนะคะ หัวบล็อกก็ใช้ได้คะ มีหลากหลาย เนื้อหาครบถ้วน ตัวหนังสืออ่านอยากเป็นบางช่วง เนื้อหาตัวเล็กไปนิด ถ้าปรับให้ใหญ่ขึ้นจะดูดีและน่าอ่านมาก องค์ประกอบครบ สมบูรณ์ มี่วีดีโอ รูปภาพ บทความ ที่ดีทำให้องค์ประกอบของงานน่าสนใจ โดยภาพรวมแล้ว โอเคคะ

  ตอบลบ